Division Grama Niladhari Name Address Contact No.
173 Pattiya East Mrs.W.K.T.D. Dananjalee Library Building, Naramminiya. 0713577077
173/A Pattiya West Mr.T.H. Upali Co-opertive Building, Biyagama Road, Pattiya.
0779726733
173/B Pattiya North
Mr.H.K.A.I. Wickramanayake Pushparamaya, Dutugemunu MW, Pattiya, Kelaniya.

0772268870

0112940565

174 Peliyagoda Gangabada
Mr.P.G.S. Perera
Community Hall, Peliyagoda 0719297008
174/A Peliyagodawattha Mrs.L.M.T. Nadeesha (Act) Sewa Piyasa Building, Peliyagodawatta, Peliyagoda
0718768216
174/B Gangabad East Mr.P.G.S. Perera Community Hall, Peliyagoda 0719297008
174/C  Migahawattha Mrs.L.M.T. Nadeesha 
Post Office Building, Meegahawatta, Peliyagoda
0718768216
256 Hunupitiya North Mrs.G.G.N. Karunathilaka
Shanthi Hall, Hunupitiya, Watthala.

0714464566

0112938582

256/A Hunupitiya South Mr.H.K.A.I. Wickramanayake
Shanthi Hall, Hunupitiya, Watthala. 0772268870
256/B, Welegoda Mr.O.G. Sunil Shantha
Shanthi Hall, Hunupitiya, Watthala.

0716371770

0112913177

256/C Nahena Mrs.G.A.D. Priyanthi Sewa Piyasa Building, Nahena, Hunupitiya, Watthala. 0718864649
256/D Hunupitiya East Mrs.T.K.S. Nilmini
Shanthi Hall, Hunupitiya, Watthala 0713227477
257 Wanawasala West Mrs.H.D. Priyanganee Jayarathna Library Building, Wanawasala, Kelaniya 0712493270
257/A Himbutuwelgoda Miss.M.S.S.D. Dias (Act)
Bulugaha Junction, Himbutuwalgoda, Kelaniya 0713577047
257/B Wanawasala East Mrs.H.D. Priyanganee Jayarathna
Library Building, Wanawasala, Kelaniya

0712493270

0719262255

258 Wewalduwa Mr.H.A.G.Ranathunga Sri Nagaruckkarama Viharaya, Wewalduwa, Kelaniya

0717532000

0112922000

258/A Dalugamgoda Mr.A.I. Pathiranage (Act) Clinic Building,Old Kandy RD, Dalugama, Kelaniya

0716111957

0774220359

258/B Nungamugoda Miss.M.S.S.D. Dias
Clinic Building,Old Kandy RD, Dalugama, Kelaniya

0725173870

0713577047

259 Warakanattha Mr.A.I. Pathiranage
Clinic Building,Old Kandy RD, Dalugama, Kelaniya

0716111957

0774220359

259/A,Iriyawetiya Mrs.D.K.K. Madurika Ashani Rathana Viharaya, Iriyawetiya,Kelaniya

0705939219

259/B Kohalwila Mrs.W.A.A.M. Perera
725/G, Sri Dhammaratna Mawatha, Kohalwila, Kelaniya 0714614163
259/C Egoda Iriyawetiya Mrs.P.G. Dishani Manjula
Egoda Iriyawetiya, Kelaniya

0723503388

0717119349

260 Dippitigoda Mrs.P.D.S. Jayani Library Building, Dippitigoda RD, Dalugama, Kelaniya. 0716956974
260/A Dalugama Mr.H.A.G.Ranathunga Dippitigoda RD, Dalugama, Kelaniya. 0717532000
261 Wedamulla Mrs.I.D.M. Madurangika
Hasitha Madawala Hall, Waragoda Road, Wedamulla, Kelaniya. 0717298056
261/A Galborella Mrs.W.Ruwani Perera Rural Development Building,Galborella,Kelaniya

0726442062

0719506206

262 Pethiyagoda Mr.J.A.N.V. Kumara Co-opertive Building, Wedamulla, Kelaniya. 0714640608
262/A Mewella Mr.G.Nimalsiri Rural Development Building, Mawella RD,Pethiyagoda. 0775572257
263 Sinharamulla Mrs.D.M.N.K. Wijerathna
Pradeshiya Sabha Building, Biyagama Road, Near Bus Stand, Kelaniya 0717497494
263/A Pilapitiya Mrs.S.A.M. Shamika Comminty Hall, Pilapitiya 0711790573
263/B,Sinharamulla North Miss.N.M.P. Gamage
Grama Sanwardana Samithi Building, Galborella, Kelaniya 0716115667
264 Kelaniya Mr.O.G. Sunil Shantha (Act)
Near Red Church Biyagama Road, Kelaniya

0716371770

0112913177

264/A Polhena Mr.W. Chinthaka Niroshana
Comminty Hall, Walikatiya road, Polhena, Kelaniya 0770399907
266 Thalawathuhenpita South Mr.H.K.A. Pathmasiri
Sewa Piyasa Building, Kelaniya Divisional Secretariat, Mahara, Kadawatha.
0718206229
266/A Kendahena Mr.K.D. Udugampola
199, Makola Road, Kiribathgoda 0714819614
267 Thalawathuhenpita North Mr.H.K.A. Pathmasiri
233/3, Maya Mawatha, Kiribathgoda.

0718206229

267/A Kiribathgoda Mrs.C.P. Ranathunga
Comminty Hall,Kiribathgoda

0717532000

0112922000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

News & Events

28
Aug2017
NEXT PENSION DATE

NEXT PENSION DATE

The Next Pension Date is 09th of...

Scroll To Top