Regi.  No

Organization

Address

Telephone

KELA/6 /S.SAN/25/6                                                                    

Society of Sahana Sewa

No.362,Kelanithissa Mw,

Wanawasala,Kelaniya.KELA/6/S.SAN/25/9

Kelaniya Budhist Ladies Society

Y.M.B.A.,Kiribathgoda,Kelaniya

0112-916969

KELA/6/S.SAN/25/18

Kelaniya Ekasath Suhada Samajaya

No.638,Rajamahavihara MW,

Sinharamulla,Kelaniya.

0112-917972

KELA/6/S.SAN/25/20

SARANA Foundation

No.4/A,Nuge Rd,Peliyagoda.

0112-917542

KELA/6/S.SAN/2001/1

Society of Gemunu Mutual provident

& Welfare

No.301/2,Sri Nigrodaramaya,

Gemunu MW,Kiribathgoda.

0112-917593

KELA/6/S.SAN/25/26

Society of Funeral  Assistance,

No.B 3/4,NHS, Mewella Rd,

Pethiyagoda, Kelaniya.

0112-914660

KELA/6/S.SAN/25/27

Mental Exercise & Research Center

No.110,Sudarshana Mw,

Himbutuwelgoda,Kelaniya

0112-917430

KELA/6/S.SAN/25/29

Society of Polhena Mutual provident

Shanthyaramaya,Polhena,Kelaniya

0112-910424

KELA/6/S.SAN/25/26

Society of SANKALA  Welfare &

Funeral  Assistance

No.295, Hospital Rd,

Kiribathgoda.

0755-205790

KELA/6/S.SAN/25/33

Kiribathgoda Welfare Society

No.289/8/B,Namal Place,

Kirinathgoda.

0112-909479

KELA/6/S.SAN/25/34

M.J.F Charity Foundation

Negombo Road, Peliyagoda.

0112-933070

KELA/6/S.SAN/2004/3

Society of Samagi Funeral  Assistance

& Sahana Sewa

No.102,Mihidu Mw,Hunupitiya,

Watthala.

0112-938530

KELA/6/S.SAN/2005/3

Society of Mudiyansegewattha

Mutual provident

No.206,Mudiyansegewattha,

Dalugama,Kelaniya

0112-916158

KELA/6/S.SAN/2006/1

Disability & Development Resouce Group

No.73,Biyagama Rd, Gonawala,

Kelaniya

0113-038246

KELA/6/S.SAN/2006/3

Funeral  Assistance & Welfare Society,

Thorana Junction

No.60,Waragoda Rd,Kelaniya.

0115-625612

KELA/6/S.SAN/2006/8

Iriyawetiya Alders Associations

Sumanarama Viharaya,Mahara,

Kadawatha

0774846290

KELA/6/S.SAN/2006/10

PAHANSILU Funeral  Assistance &

Welfare Society,

No.294,Biyagama Road,Pattiya,

Kelaniya.

0771681122

KELA/6/S.SAN/2007/1

Society of Sports, Welfare & Funeral  Assistance

in Shantha Mery Garden

No.3, Shantha Mery Garden,

Wewalduwa Road,Watthala.

0112936061

KELA/6/S.SAN/2007/2

Freedom Home

Sagarika Gomas Mawatha,Kelaniya

0112914633

KELA/6/S.SAN/2007/6

Society of Mutual provident

No.17,Eksath Mw,Sinharamulla,

Kelaniya

0112917915

KELA/6/S.SAN/2007/7

Society of Government Pensioner,s Welfare &

Mutual provident

NHS,Kiribathgoda,Kelaniya

0112910831

KELA/6/S.SAN/2007/8

Mudiyansegewattha Community Development

Associations

No.251,Mudiyansegewattha,

Dalugama,Kelaniya.

0112912292

KELA/6/S.SAN/2007/9

Society of Nahena New Eksath  Welfare &

Mutual provident

No.132/92/1,Nahena,Hunupitiya,

Watthala.

0724360390

KELA/6/S.SAN/2009/12

Society of EKAMUTHU Funeral  Assistance,

Naramminiya, Akurupitiya

Gamini Ashokaramaya,

Naramminiya Rd,Kelaniya.

0112914043

KELA/6/S.SAN/2009/13

Kelaniya EKSATH SUHADA welfare Society

No.17,Sinharamulla,Kelaniya

0112917586

KELA/6/S.SAN/2009/14

Kiribathgoda EKSATH  Mutual provident &

Welfare Society

No.3A/61/1,NHS,Kiribathgoda

0112905797

KELA/6/S.SAN/2009/16

SAHAN ELIYA Funeral  Assistance Society

Bandaranayaka Mw,Mahara,Kadawatha

0112926113

KELA/6/S.SAN/2010/17

"DARMARAJA PADANAMA-MAHARA" voluntary

Association

No.134,Vivekaramaya,

BandaranayakaMW,Mahara,Kadawatha.

0112926136

KELA/6/S.SAN/2010/19

Welfare Society of Kiribathgoda NHS

No.9,NHS,Kiribathgoda

0112919010

KELA/6/S.SAN/2010/21

SAVIBALA Funeral  Assistance & Welfare Society

No.159,Biyagama Rd,Pethiyagada.

0771611128

KELA/6/S.SAN/2010/22

PRAGATHI Welfare Society

No.487/B,Iriyawetiya,Kelaniya

0777569084

KELA/6/S.SAN/2010/23

Reksewana Mawatha Welfare Society

No.761/B/1,Ruksewana Mw,

Kohalwila,Kelaniya.

0112909059

KELA/6/S.SAN/2011/24

Maya Mawatha Suhada Eksath Welfare Society 

No.245,Maya Mw,Kiribathgoda.

0724777194

Rural Development Society

No Name Chairman's  Name & Address Contact No.
01

Himbutuwelgoda

Rural Development Society

Mr.Chanaka Pradeep Kumara

670,Himbutuwelgoda,Kelaniya

 
02 Isuru Udana R.D.S.(173)

Mr.R.W.Jayathilaka

652,Thorana Junction,Kelaniya

 
03 Nahena R.D.S.

Mr.W.Jayathissa

119/21/45A,National House,Hunupitiya,Watthala

0722-789211
04 Peliyagoda Gangabada R.D.S.

Mr.Ajith Anuraprema

3/2,Nelligahawattha,Negombo RD,Peliyagoda.

 
05 Hunupitiya North R.D.S.

Mr.W.A.Gamini Dies

1052/2/1,Wedikanda,Hunupitiya,Watthala

0723-281028
06 Meegahawattha R.D.S.

Mr.Mahendra thilakarathne

120,Dutugemunu Mw,Peliyagoda.

 
07 Polhena R.D.S.

Mr.S.A.D.H.G.Kelanithilaka

"Kelanithilaka",Polhena, Kelaniya

0112-914455
08 Galborella R.D.S.

Mr.H.Nandasiri

Budhist Center RD, Galborella.

 
09 Wedamulla R.D.S.

Mr.Ranjith Samarasinghe

Gammuladeni House,Waragoda,Kelaniya

0771-746721
10 Hunupitiya East R.D.S.

Mr.M.A.D.Akbar

370/G,Jaya MW,Hunupitiya,Watthala

 
11 Thalawathuhenpita North

Mr.M.W.Chamara Priyasad

198/8,197/B,Bandaranayaka MW,Mahara,Kadawatha

0714-890402
12 Mewella R.D.S.

Mr.G.P.Nishantha Mangala

A/3/4/12,N,H.S.,Mewella RD,Pethiyagoda.

0728-567017
13 Kelaniya R.D.S.

Mr.J.L.R.Jayasiri Dias

20,Luvis Mawatha, Kelaniya

0776-370078
14 Dalugamgoda R.D.S.

Mr.K.C.G.Jayathilaka

374/3A,Polhena RD,Dalugamgoda, Kelaniya

0112-977825

REGISTERED DAHAM PASAL

Register No
Name Address Principal Contact No
12/36/DP/Re/575 Gnanodaya Dayam Pasala

Baraneskanda Purana viharaya,

pilapitiya, Kelaniya

Kelaniye Gnanavimala Thero 0112911505
12/36/DP/Re/576 Siri Pagngnathissa   -Do-

Sri  Sudarshanaramaya,

Kiribathgoda.

Indiparaye Dhammasiri Thero 0112910695
12/36/DP/Re/577 Sri Dharmaloka    -Do-

Sri Wijayasundararamaya,

Hunupitiya, Watthala.

Walaweka Hemananda Thero 0112942730
12/36/DP/Re/578 Sri Upathissa   -Do-

Pilapitiya Purana Viharaya,

Pilapitiya, Kelaniya

Watareka Anuruddha Thero 0112914423
12/36/DP/Re/579 Sri pagngnasara   -Do-

Sri Bodhirukkaramaya,

Galborella, Kelaniya.

Godamkubure Dhammadassi

Thero

0112913448
12/36/DP/Re/580 Sri Kalyanodaya   -Do-

Swarnathilakaramaya,

dalugama, Kelaniya.

Dalugama Dhammalankara

Thero

0112908363
12/36/DP/Re/581 Sri Dhammarathana -Do-

Sri gangaramaya,

Kohalwila, Kelaniya.

Horawala Dhammarama Thero 0112906834
12/36/DP/Re/582 Siri Dhammarathana -Do-

Sri Dharmawijayaramaya,

Nahena, Hunupitiya,Watthala.

Ederamulle Dhammasiddhi

Thero

0112934768
12/36/DP/Re/583 Sri Sudarshana   -Do-

Sri Sudarshanaramaya,

Himbutuwelgoda, Kelaniya.

Kanugala pagngnalankara

Thero

0112913362
12/36/DP/Re/584 Sambodhi   -Do-

paramartha Dharmakara pirven

viharaya, Pethiyagoda.

Dompe Indasiri Thero 0112911464
12/36/DP/Re/585 Sri Seelawimala  -Do-

Sri Sumanaramaya,

Iriyawetiya, Kelaniya.

Kuruduwattha wimalaseeha

Thero

0112933900
12/36/DP/Re/586 Siri Wimalasiri   -Do-

Wanawasala Purana Viharaya,

Vanawasala, Kelaniya.

Kotuwila Wimalakiththi Thero 0112933637
12/36/DP/Re/587 Sri Bodirukkarama  -Do-

Sri Bodhirukkaramaya,

Waragoda, Kelaniya.

Rathkarawwe Pemananda

Thero

0112914336
12/36/DP/Re/588 Sri Dharmaloka   -Do- Vidyalankara Pirivena,Kelaniya Horape Gnanawimala Thero 0112911060
12/36/DP/Re/589 Sobhitha    -Do-

Rohana viharaya,

Kandy Road,Kelaniya

Urapola Pemasiri Thero 0112911529
12/36/DP/Re/590 Lumbini   -Do-

Sri Lumbini Viharaya,

Dalugama,Kelaniya

Aramangoda pagngnathilaka

Thero

0112912654
12/36/DP/Re/591 Sri Vodyasobhitha   -Do-

Sri Gnanavimalaramaya,

Wewalduwa,Kelaniya

Athuruwela Gnanamurthi Thero 0112933618
12/36/DP/Re/592 Sri Jothirathana   -Do-

Budhist centre,

Galborella,Kelaniya

Deniyaye Chandrasiri Thero 0112910130
12/36/DP/Re/893 Kalyani Daham Pasala

Kelani Rajamaha Viharaya,

Kelaniya.

Morawaka Dhammananda

Thero

0112911505
12/36/DP/Re/8962 Vidyalankara   -Do- Vidyalankara Pirivena,Kelaniya Kaburugamuwe Wajira Thero 0112911381
12/36/DP/Re/8963 Sri Vimalawansha   -Do-

Nigradaramaya, Gemunu MW,

Kiribathgoda.

Poddala Wansalankara Thero 0112917543
12/36/DP/Re/8964 Sri Dharmaraja   -Do-

Sri Wiwekaramaya, Mahara,

Kadawatha.

Migahathenne Sangarakkitha

Thero

0112917543
12/36/DP/Re/8965 Sri Pagngnaseeha   -Do-

Sri Shanthyaramaya,

Polhena,Kelaniya

Debathgama Wijithasiha Thero 0112914040
12/36/DP/Re/8966 Sri Rathnananda   -Do-

Sri Jayanthi Viharaya,Welegoda,

Hunupitiya, Watthala.

Buthkande Rathanajothi Thero 0112933384
12/36/DP/Re/8967 Sri Chandarama   -Do-

Sri Chandaramaya,Wedikanda,

Hunupitiya, Watthala.

Okkampitiye Pagngnasara Thero

0112949425

12/36/DP/Re/8968

Sri Dharmavija   -Do-

Sri Dharmavijayaramaya,

Peliyagoda.

Dunukewala saradha Thero 0112930614

12/36/DP/Re/8969

Sri Rathanasara   -Do-

Amarasekararamaya,

Peliyagoda.

Pallekande Rathanasara Thero 0112910136

12/36/DP/Re/8970

Sri Sucharithodaya   -Do-

Sri Nagarukkaramaya,

Wewalduwa, Kelaniya.

Morawaka soratha Thero 0112914342

12/36/DP/Re/8971

Sri Dhammathilaka  -Do-

Sri Gangarama Maha Viharaya,

Peliyagoda.

Walpola Gnanawimala Thero 0112930342

12/36/DP/Re/8972

Sri Gnanarathana  -Do-

Jayathilakaramaya,Peliyagoda.

Boyagama Wimalasiri Thero 0112931490

12/36/DP/Re/8973

Sri Aththadassi   -Do-

Sri Subodharamaya,

Dippitigoda, Kelaniya.

Ellegoda Nandarathana Thero 0112947990

12/36/DP/Re/8974

Sri Sudassi   -Do-

Sri Sudharmaramaya,

Thembiligasmulla, Makola.

Panakawe Pemarathana Thero 0112910729

12/36/DP/Re/8950

Rathanasara   -Do-

Sri Rathana Viharaya,

Iriyawetiya, Kelaniya.

Burumaye Chandamuni Thero 0112918845

12/36/DP/Re/8990

Sri Sudharma  -Do-

Sri Sudarmaramaya,

Wanawasala, Kelaniya.

Nilpanagoda Sumathirathana

Thero

0112933263

12/36/DP/Re/8991

Sri Sucharithodaya   -Do-

Sri Sudarmaramaya,

Meegahawattha,Peliyagoda.

Dodampitiye Sumana Thero 0112932636

12/36/DP/Re/8992

Siri  Siduhath   -Do-

Budhist Center,N.H.S.,

Kiribathgoda.

Kelaniye Amithasiri Thero 0112905310

12/36/DP/Re/8994

SrDhammarama   -Do-

Sri Pagnananda Budhist Center,

Railway Station RD.Kelaniya.

Kotapola Mangala Thero 0112910146

12/36/DP/Re/8995

Sri Jinalankarathissa -Do-

Sri Nigrodaramaya, Kandy Rd,

Peliyagoda.

Sevanagala Jinorasa Thero 0112912510

12/36/DP/Re/8996

Sri Rewatha  -Do-

Sri Sugatharamaya,

Galborella, Kelaniya.

Weliwewe thilakasiri Thero 0112917302

12/36/DP/Re/9010

Sri Dharmarama   -Do-

Sri Dharmaramaya,

Hunupitiya, Watthala

Purijjila Anomadassi Thero 0112934371

12/36/DP/Re/9044

Sri Pagngnasekara  -Do-

Ranjani Wimalaramaya,

Pattiya Junction,Kelaniya.

Matara Senananda Thero 0112911487

12/36/DP/Re/9045

Sri Saranathissa   -Do-

214,Dippitigoda,Kelaniya

  0112908362

Arrangement : Panadure Ariyagnana Thero-Buddhist Affair Coordinator, Kelaniya - 0718007067

SPORTS CLUB

Register No Name Contact Address
WP/G/KELA/33/1
Kelanithissa Sports  Club D.duminda perera,No.5/1,Vihara MW,Kelaniya
  Sarasavi Sports Club  
  Bimsara Sports Club  
WP/G/KELA/34/1 Fotuna Sports Club K.L.Bandulasena,No.28/2,Budhist center Rd.Kelaniya
WP/G/KELA/47/1 Ranvidu Sports Club N.A.Wickramasinghe,280,Hospital Rd,Kiribathgoda.
WP/G/KELA/31/1 Hunupitiya Sports Club no.505/3,Dalupitiya Rd,Hunupitiya.
Samanala Sports Club
Youth Sports Club
WP/G/KELA/42/1 Sri Jaya Sports Club No.451/9/B,Jambuwattha,Wanawasaka,
WP/G/KELA/24/1 Iron Arms Sports Club No.152,Hanser town,Wanawasala,Kelaniya.
WP/G/KELA/25/1 Kelani Bodybuilding Club M.R.Mohideen,No.343,Waragoda
WP/G/KELA/26/1 Eksath Sports Club Isuru Lakmal, No.32 Rukmal Place.
WP/G/KELA/18/1 Kumudu Sports Club Pradip Kumara,Thelkadewattha, Peliyagoda.
WP/G/KELA/17/1 Gemunu Sports Club No.44/3,Gemunu MW,Hunupitiya,Watthala.
WP/G/KELA/29/1 New Isuru Sports Club
WP/G/KELA/39/1 Rangika Sports Club No.112,Dutugemunu Mw,Peliyagoda.
Wanawasala Sports Club
WP/G/KELA/20/1 Ranamaura Sports Club Rohitha Rajapaksha,1039,Wedikanda,Hunupitiya.
WP/G/KELA/21/1 Pethiyagoda Sports Club No.A/8/2,NHS,Pethiyagoda.
WP/G/KELA/27/1 Gurukula Sports Club
Dharmaloka Sports Club
WP/G/KELA/19/1 Dalugama catholika Club No.276/F,Kohalwila Road,Kelaniya.
WP/G/KELA/35/1 Vehera Devi Sports Club No.111,Thembiligasmulla,Kiribathgoda.

 

REGISTERED PRESCHOOLS

  Name of Preschool Address Name of Owner Register No  
01 Sisumini Preschool No. 27, Waragoda Watta, Kelaniya.
H.A. Samanthi Nilmini
WP/02/KELA/08/101
02 Thakshila Flower Buds Preschool No. 56/59, Kongahawatta Road, Kiribathgoda. Anoja Wijayathunga WP/02/KELA/08/102
03 Jingal Sangwin Preschool No. 035/23, Ranjanee Wimalarama Road, Pattiya Junction, Kandy Road, Kelaniya. G.P. Disanayaka WP/02/KELA/08/126
04 Sudharma Preschool Baranas Kanda Purana Wiharaya, Kelaniya. M.A. Manori Renuka WP/02/KELA/08/127
05 Shilpa Preschool Sri Sugatharamaya, Galboralla, Kelaniya. M. Malani Peiris WP/02/KELA/08/136
06 Flower Buds Preschool No. 17, Thissa Mawatha, Biyagama Road, Pattiya, Kelaniya. D.N. Wanigasekara WP/02/KELA/08/151
07 Sri Rahula Preschool Pethiyagoda, Kelaniya. Sri Rahula Usas Adyapana Ayathanaya WP/02/KELA/08/159
08 A.M.I. House of Children No. 24/3, M Jathika Niwasa Kramaya, Kiribathgoda. S.L. Senani Senanayaka WP/02/KELA/08/163
09 Star Kids Preschool No. 13/3, M National Housing Scheme, Kiribathgoda. R.P.K.N. Sanjeewa WP/02/KELA/08/164
10
Saddarmodaya Preschool (Closed) No. 713, ankada Road, Kadawatha.
Sama Kapurubandara
WP/02/KELA/08/165
11 Kindar Care Preschool 
No. 23, Rani Disanayaka Road, Waragoda, Kelaniya.
Shereeka Fernando WP/02/KELA/08/174
12 Lassana Preschool No. 696, Kelaniyasiri Mawatha, Singharamulla, Kelaniya.
P.P. Ruwanpura WP/02/KELA/08/180
13 Indumini Preschool No. 396/2, Rajasingha Mawatha, Hunupitiya, Wattala.
B.H.L. Kularathna WP/02/KELA/08/183
14 Everbright Preschool No. 121/8/6, Parakrama Mawatha, Hunupitiya, Wattala. S.M. Hilmi WP/02/KELA/08/186
15 Wolabees Preschool (Closed) No. 114, Hamser Town, Wanawasala, Kelaniya.
C.M. Ekanayaka WP/02/KELA/08/192
16 Janoda Preschool (Closed) No. 03, Ekasath Mawatha, Mahara, Kadawatha.
I.A.M. Pryangi WP/02/KELA/08/193
17 Sumaga Preschool No. 2/17, Bodhirukkarama Road, Waragoda, Kelaniya.
S.H. Jayawardena WP/02/KELA/08/200
18 Sri Vidya Sobhitha Preschool Sri Gnana Wimalaramaya, National Housing Scheem, Wewalduwa, Kelaniya.
Rev. Uyanwaththe Gnanaloka WP/02/KELA/08/206
19 Sepalika Preschool No. 146, Waragoda, Kelaniya. M. Sandya Sepalika WP/02/KELA/08/209
20 Sethmaga Singithi Sewana Preschool No. 79/1, Kandy Road, Kiribathgoda.
Y. Harshanee Nawarathna WP/02/KELA/08/220
21 Suranganee Preschool No. 163, Dutugamunu Mawatha, Peliyagoda.
Suranganee Rupika Ranasingha WP/02/KELA/08/225
22 Okumikawa Rotary Preschool No. 23, Gangarama Maha Viharaya, Nigambo Road, Peliyagoda.
W. Champika Malkanthi WP/02/KELA/08/229
23 Engel Preschool No. 301, Old Kandy Road, Dalugama, Kelaniya.
T.M.C. Wijesekara WP/02/KELA/08/236
24 Bright Stars Kids Land Preschool No. 130, New Road, Hunupitiya, Wattala.
H.M. Shasad WP/02/KELA/08/239
25 Lahiru Preschool Sri Gangaramaya, Kohalwila, kelaniya.
Rupa Stela Kaluarachchi WP/02/KELA/08/241
26 Sri Sudharshana Preschool No. 658, Jayagath Mawatha, Himbutuwalgoda, Kelaniya.
Sandamali Nisansala WP/02/KELA/08/269
27 Amali Preschool No. 261, Waragoda Road, Kelaniya. Amali Jayakodi WP/02/KELA/08/274
28 Pradesheeya Saba Preschool Mawalla Road, Pethiyagoda, Kelaniya.
Pradesheeya Sabawa, kelaniya WP/02/KELA/08/275
29 Mother Duck Preschool No. 39, Kandy Road, Wedamulla, kelaniya.
M.S. Samararathna WP/02/KELA/08/280
30 Little World Preschool No. 580/A, Eriyawetiya Road, Kiribathgoda, Kelaniya.
Thilini Randunika DeSilva WP/02/KELA/08/288
31 Eksela Preschool No. 105/2, Chandrapala, Kandy Road, Kiribathgoda, Kelaniya.
Inoka Gunarathna
WP/02/KELA/08/289
32 Kid Craft Preschool No. 55, Ramasingha Mawatha, Kiribathgoda, Kelaniya. Maji Perera Fonseka
WP/02/KELA/08/306
33 Ureka International Preschool No. 74/7A, Makola Road, Kiribathgoda.
Gamini Kabral
WP/02/KELA/08/307
34 Shlim Kids Preschool No. 402/C, Sri Subodharama Mawatha, Dippitigoda, kelaniya
Manjula Madumathee Wijesurendra
WP/02/KELA/08/308
35 Sinha Dam Preschool Sri Dharmaramaya, Hunupitiya, Wattala.
Rev. Purippala Anomadassee
WP/02/KELA/08/322
36 Thakshila Singithi Preschool No. 8/10, Suraweera Mawatha, Pethiyagoda, Kelaniya. Indra Damayanthi Silva WP/02/KELA/08/323
37 Red Ross Preschool No. 10, Liyo Mawatha, Singharamulla, Kelaniya. Maduka Nashani Jayasooriya WP/02/KELA/08/330
38 Little Star Preschool No. 466, Mawalla Road, Pethiyagoda, Kelaniya. Nayana Deepthi Amarasingha
WP/02/KELA/08/331
39 Little Engel Preschool Rukmal Pedesa, Polhena, Kelaniya.
S.H. Kombalage
WP/02/KELA/08/335
40 Technika Preschool (Closed) No. 223/10, Nathuduwa, Kelaniya.
Jayanthi Wickramaratna WP/02/KELA/08/336
41 Syni Preschool No. 24, Siripura, Nahena, Hunupitiya, Wattala.
Prasadini Niranjala WP/02/KELA/08/339
42 Singithi Perahuruwa Preschool No. 77, Padiliyathuduwa Road, Hunupitiya, Wattala.
Wajira Priyadarshanee WP/02/KELA/08/351
43 Hasitha Preschool No. 730, Temple Road, Kohalwila, Kelaniya.
W.M. Ranjanee Perera
WP/02/KELA/08/353
44 Little Friends Preschool No. 215, Waragodawatta, Kelaniya.
S.I. Pussogoda WP/02/KELA/08/360
45 Safe Kids Preschool No. 565/1, Biyagama Road, Singharamulla, Kelaniya. Thakshila Wickramasingha WP/02/KELA/08/362
46 Kumudu Preschool Shantharamaya, Galborella, Kelaniya.
P.B. Sithara Priyadarshnee WP/02/KELA/08/363
47 Chiththabyasa Preschool No. 738/1, Sudharshana Mawatha, kelaniya.
Chiththabyasa Development & Research Center. 
WP/02/KELA/08/386
48 Pro. Mervin Silva Preschool Dutugamunu Mawatha, Peliyagoda.
Peliyagoda Municipal Council WP/02/KELA/08/401
49 Kelaniya Divisional Secretariat Preschool Mahara, Kadawatha.
Divisional Secretariat, Kelaniy. WP/02/KELA/08/402
50 My Kids Preschool No. 73/1, Kandy Road, Dalugama, kelaniya.
Loid Palitha Heenwalla WP/02/KELA/08/408
51 Minimuthu Preschool No. 74, Biyagama Road, Kelaniya.
K. Krishanthi Kirialla WP/02/KELA/08/409
52 Siri Siduhath Preschool Buddhist Center, Galboralla, Kelaniya. Rev. Waththegama Sumanasiri WP/02/KELA/08/415
53 Mother Engels Preschool No. 45/3A, National Housing Scheme, Kiribathgoda. Ishani Mallawarachchi
WP/02/KELA/08/431
54 Sri Wijaya Preschool Sri Wijayasundararamaya, Hunupitiya, Wattala. Sri Wijayasundararamaya WP/02/KELA/08/433
55 Wasiti Preschool No. 296, Old Kandy Road, Dalugama, Kelaniya. R.P. Piyathissa Rajapaksha
WP/02/KELA/08/437
56 Pretty Stars Preschool No. 219/22, Makola.
A.W.M. Hasini Mihirangi Dias
WP/02/KELA/08/439
57 Rohana Preschool No. 484, Kandy Road, Peliyagoda.
Kumari Samandi Wanigasooriya
WP/02/KELA/08/452
58 Pearls Preschool No. 171/5/17A, Padiliyathuduwa Road, Hunupitiya Wattala. 
Nei Yesmin Seeden
WP/02/KELA/08/454
59 Singithi Preschool No. 259B, Dalupitiya Road, Hunupitiya, Wattala. 
Wajira Peiris
WP/02/KELA/08/469
60 Litlo Preschool No. 357/1, Munamalgahawatta, Kelaniya.
M. Sharmila Rajini Fernando
WP/02/KELA/08/473
61 Little Jewels Preschool No. 202/B, Bandaranayaka Mawatha, Hunupitiya, Wattala. Jesmin Casim
WP/02/KELA/08/475
62 Gami Sarana Preschool Sri Prggnananada Dharmayathanaya, Railway Station Road, Kelaniya.
Wiharadhipathi, 
WP/02/KELA/08/487
63 Shantha Theres Preschool No. 361/6, Kelanithissa Mawatha, Wanawasala, Kelaniya.
D. Ann Shamika Samarasingha
WP/02/KELA/08/490
64 Isula Preschool No. 662/37, Jayagath Mawatha, Himbutuwalgoda, Kelaniya. E.M.M.N. Bandara
WP/02/KELA/08/493
65 Shantha Anthoni Preschool No. 05, Saparamadu Pedesa, Waragoda, Kelaniya.
K.D. Wasana Priyadarshane
WP/02/KELA/08/494
66 Dewsara Preschool No. 230, Pasal Mawatha, Hunupitiya, Wattala. H.A. Chulangali Lakshika
WP/02/KELA/08/506

News & Events

28
Aug2017
NEXT PENSION DATE

NEXT PENSION DATE

The Next Pension Date is 10th of...

Scroll To Top