කැලණිය කොට්ඨාශයට අයත් පාසල්

 

School Name & Address

Telephone

1

WP/KE/ Gurukula M.M.V., Kelaniya

0112-911450

2

WP/KE/ Sri Dharmaloka M.M.V., Kelaniya

0112-911518

3

Viharamahadevi Balika V.

0112- 910891

4

WP/KE/St. pauls Balika M.V., Waragoda, Kelaniya

0112-911250

5

WP/KE/Sri Sumangala M.V., Iriyawetiya,Kelaniya

0112-937269

6

WP/KE/Wedamulla M.V., Kelaniya

0112-917547

7

WP/KE/Bandaranayaka M.V., Hunupitiya,Watthala

0112-431527

8

WP/KE/Kelaniya M.V., Sinharamulla, Kelaniya

0112-917484

9

WP/KE/St. Francis M.V., Dalugama, Kelaniya

0112-914132

10

WP/KE/D.A.Rajapaksha .V., Dalugama, Kelaniya

0112-917553

11

WP/KE/Chandrarathana M.V., Kohalwila, Kelaniya

0112-986536

12

WP/KE/Janadhipathi Vidyalaya, Pilapitiya

0112-918679

13

WP/KE/Janadhipathi Vidyalaya, kelaniya

011-2929238

14

WP/KE/Nagasena Vidyalaya, kelaniya

 

15

WP/KE/Helena Wijewardana Balika Viduhala, Sinharamulla, Kelaniya

0112-914057

16

WP/KE/Hunupitiya Primary School, Wattala

0112-938792

17

WP/KE/Yashodara School, Wewalduwa Road, Dalugama, Kelaniya

 

18

WP/KE/Dippitigoda R.C.V.

 

19

WP/KE/Deshamanya H.K. Dharmadasa School, Nuge Road, Peliyagoda

0115-768901

20

WP/KE/Peliyagoda R.C.V.

0112-906293

21

WP/KE/Dutugemunu M.V., Dutugemunu Mw,Peliyagoda

 

22

WP/KE/Deshamanya H.K. Dharmadasa  Primary School, Nuge Road, Peliyagoda

 

23

WP/KE/Sri Sumangala Primary School, Iriyawetiya,Kelaniya

 

24

WP/KE/Sahira M.V., Kohalwila, Hunupitiya, Watthala

0113-037354

25

WP/KE/ Welegoda Muslim V., Welegoda, Watthala

0112-945017

 

International School

 

School Name

Address

Telephone

1

OKI  International School

516, New Road, Kiribathgoda

112914994

2

Ibinu Mashud Arab School

789, Kanthi Mawatha, Hunupitiya, Wattala

112948969

3

JMC International School

392/1/1, Kandy Road, Kiribathgoda

714884610

4

Viktoriya  International School

 20/A, Gamunu Mawatha, Kiribathgoda

0718878788, 0112914444

5

Ureka  International School

74/7A, Makola Road, Kiribathgoda

112905541

6

Herald City College

144, Kandy Road, Kiribathgoda

112920632

 

Piriven

 

School Name

Address

1

WP/KE/Deerananda Science and Technology Pirivena

Thambiligasmulla, Makola

2

WP/KE/Sri Vidyashekara Pirivena

Pattiya Junction, Kelaniya

3

Vidyalankara Pirivena

Kelaniya. (11600)

News & Events

28
Aug2017
NEXT PENSION DATE

NEXT PENSION DATE

The Next Pension Date is 10th of...

Scroll To Top